می دونستید انسان برای گناه نکردن هم در نزد خداوند ثواب می بره بلکه اجر عظیم ....؟؟
جالب بدونید بالاترین صبر در نزد خداوند ، صبر هنگامی است که زمینه گناه برای انسان پیش بیاید و انسان با قدرت بر گناه آن کار را انجام ندهد .
در روایات داریم که خداوند به همچین بنده ای در روی زمینه مباهات می کند و آفرین می گوید .
پس لازم نیست کار خوب انجام بدی ......!!!
گناه نکن از مقربان درگاه او می شوی !!!
انسان هیچ وقت ثابت نمی ماند یا نزدیک می شوی یا دور ....؟؟!!!!
دور نشو نزدیک می شوی ....
به همین سادگیست گناه نکن ...
کتاب زندگیت رو اینگونه بنویس .....

گناه نکن