روز درخت کاریدر روز گذشته که روز درخت کاری بود فرصت نشد همون روز مطلبش رو بزارم ولی با جمعی از دانش آموزان مدرسه شهدای نفت این سنت حسنه رو عملی کردیم و چند درختچه کاشتیم در اون مدرسه تا حال ما و دانش آموزان و مدرسه و همه و همه خوب شد .امیدواریم حال هوامون هم روزی خوب بشه #اهواز  .