بهترین سفر سفری است که به مقصد برسه .

حرکت :دنیا

مقصد : بهشت (((البته و رضوان الله اکبر....... ))

به مقصد نرسیدی بی راهه رفتی .........نتیجه تصویری برای بهشت دنیا